سامانه فکس پیشرفته سپنتا در اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان بزرگترین متولی حفاظت محیط زیست کشور همیشه در اشاعه فرهنگ الکترونیک از پیشتازان این امر بوده است ، از این رو در سیاست گذاری های جدید خود بر آن شده است که فکس های سنتی و کاغذی را در کشور با فکس های الکترونیکی و مدرن جایگزین کند .

در این راستا اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندارن با همکاری شرکت سپنتا فکس های سنتی خود را  از چرخه اداری کنار گذاشته و با راه اندازی سامانه فکس پیشرفته تحت وب سپنتا کلیه ارسال و دریافت های خود در میحط اتوماسیون اداری سازمان خواهد داشت .

امید است با پیشرفت و توسعه این سامانه تمام فکس های ، سنتی و کاغذی سازمان جمع آوری و تعداد خطوط فکس های الکترونیکی افزایش یابد تا با این مهم مصرف کاغذ ، آلودگی های حاصل ، مصرف موارد شیمیایی و غیره حذف و نهایتا گام مهمی در حفظ محیط زیست بسیار بکر و زیبای مازندارن برداشته شود .