راه اندازی سامانه مديريت ارسال و دريافت پيامك سپنتا در شرکت آبفار استان قم

با توجه به قرارداد فی مابین سناریوهای پیامکی مرتبط با سازمان الکترونیکی فرزین تحلیل و پیاده سازی شد.

۱. سناریوی پیگیری نامه های وارده از طریق پیامک توسط ارباب رجوع یکی از مهم ترین خواسته های مراجعه کنندگان به واسته سامانه سپنتا امکان پذیر است .

۲. جهت سرعت بخشیدن به مکاتبات ، از این پس ، اطلاع رسانی وضعیت کارتابل به کاربران توسط سامانه پیامکی سپنتا انجام خواهد پذیرفت.