ارسال و دریافت فکس از طریق موبایل و تبلت با سامانه فکس تحت وب سپنتا

با توجه به معماری سامانه فکس تحت وب سپنتا این امکان وجود دارد که از طریق موبایل و تبلت و از هر مکانی فکس های خود را ارسال ، دریافت و مدیریت کنید .این قابلیت در کنار ده ها برتری دیگر این سامانه بسیار پر استفاده و کاربردی است .

 به شرح زیر  مراحل کار ،ارسال و دریافت فکس از طریق موبایل  آمده  است  :

 

صفحه  ورود به سامانه 

داشبورد مدیریت فکس ها و خطوط

ارسال فکس جدید

صفحه مدیریت فکس های ارسالی

تصویر فکس ارسالی

صفحه مدیریت فکس های دریافتی

نمونه فکس دریافتی

 

با سامانه  و پنل تحت وب فکس سپنتا چند گام به یک سازمان بدون کاغد نزدیک تر شوید